Wkład własny

9 sposobów na zwiększenie wkładu własnego

Wkład własny
Patryk Borzęcki
Patryk Borzęcki

Dzień dobry,
Witam Cię Serdecznie.
Z tej strony Patryk Borzęcki
W tym wideo przedstawię Ci 9 sposobów na zwiększenie wkładu własnego.
Zapraszam do oglądania.

W 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła modyfikację „Rekomendacji S” i narzuciła bankom obowiązek żądania od Kredytobiorców wniesienia, przy kredycie hipotecznym, wkładu własnego na poziomie 20%.
W praktyce, przy finansowaniu nieruchomości o wartości 300 000 zł,
musisz zaangażować swój udział na poziomie 60 000 zł.
Bank pożyczy Ci maksymalnie 240 000 zł kredytu hipotecznego.

Nie wszyscy posiadają oszczędności na wymaganym poziomie.
Zaciągnięcie kredytu gotówkowego też nie jest najlepszym rozwiązaniem – m.in. obniża zdolność kredytową i zwiększa nasze comiesięczne obciążenia.
Dlatego w dzisiejszym wideo powiem Ci jak zwiększyć wkład własny i jakie inne rozwiązania może w takiej sytuacji zaakceptować bank.
Z tego wideo dowiesz się również, jak zaciągnąć kredyt hipoteczny mając 10% wkładu własnego!

Pierwszy sposób to wykorzystania Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Banki mogą zgodzić się na niższy, 10% wkład własny.
Przy finansowaniu nieruchomości o wartości 300.000 zł,
musisz więc zaangażować swój udział na poziomie 30.000 zł.
Bank wtedy pożyczy Ci maksymalnie 270.000 zł kredytu hipotecznego.

Jeśli zdecydujesz się na taki wariant, Bank będzie wymagał od Ciebie wykupienia dodatkowego tzw. “ubezpieczenia niskiego wkładu własnego”
Pojawia się pytanie.
Na czym polega takie ubezpieczenie?

Opłata za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego może być pobrana z góry za cały okres jej obowiązywania.
Często jest tak, że bank na określony okres podwyższa marżę około 0,2-0,3 punktu procentowego.
Zmiana widoczna będzie w Twoim harmonogramie spłaty i przełoży się na wzrost miesięcznej raty.

Podwyższoną ratę płacisz do momentu, aż kapitał, który pozostaje do spłaty spadnie do wymaganego poziomu 80% wartości nieruchomości.

Drugi sposób kwestia działki, która może być traktowana jako wkład własny

Grunt pod budowę Twojego domu może stanowić wkład własny przy kredycie hipotecznym.
Wszystkie banki na polskim rynku akceptują takie rozwiązanie.
Często tym sposobem wartość działki pokrywa pełną wartość wymaganego wkładu własnego.
Nie musisz wtedy wykazywać się dodatkową gotówką.

Pojawia się Kolejne pytanie:
Jak przyjmowana jest wartość działki?
Mimo ceny wskazanej w akcie notarialnym np. (spadek, darowizna, kupno-sprzedaż)
Bank zleci ponowne badanie wartości gruntu i docelowej wartości nieruchomości.
Rzeczoznawca w operacie szacunkowym wskazuje aktualną wartość Twojej działki.
Jeżeli Twoja działka jest warta 80 000 zł, to właśnie taka kwota zaliczona będzie, jako wymagany wkład własny.
W tym przykładzie maksymalna dostępna kwota kredytu to – 320 000 zł (przy kredycie z 20% wkładem własnym) czyli od 400 000 zł jako docelowa wartości inwestycji – odejmujemy 20% wkładu własnego czyli 80 000 zł to wtedy maksymalna kwota kredytu wyniesie 320 000 zł

A przy kredytach z 10% wkładem własnym będziemy mogli wnioskować aż o 720 000 zł
Czyli od 800 000 zł całej wartości inwestycji odejmujemy 10% wkład własny 80 000 zł gdzie wychodzi nam 720 000 zł kredytu hipotecznego, który może wziąć na zakup lub budowę nieruchomości.

Kolejny 3 sposób to Darowizna jako Wsparcie finansowe od najbliższych to często pojawiające się dodatkowe źródło gotówki, które pozwala uzupełnić brakujący wkład własny.

W przypadku darowizny nie ma potrzeby sporządzania aktu notarialnego.
Fakt przekazania pieniędzy powinien natomiast być potwierdzony pisemnie.
Pamiętaj, że umowa darowizny powinna zawierać podstawowe elementy, takie jak:
● data i miejsce sporządzenia umowy;
● imiona i nazwiska oraz adresy obydwu stron umowy;
● kwota darowizny oraz oświadczenie darczyńcy, że środki stanowią jego własność;
● oświadczenie o darowiźnie i jej przyjęciu;
● wskazanie terminu przekazania środków;
● podpisy stron.

W przypadku, kiedy środki otrzymasz od osób z tzw. I grupy podatkowej, czyli na przykład małżonek, zstępni
(np. syn, córka, wnuki, prawnuki),
oraz wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), dodatkowo – pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, to bez względu na kwotę, nie zapłacisz podatku od darowizn.

W przypadku darczyńców z II grupy podatkowej (dalsi członkowie rodziny, nie wymienieni wcześniej) to nieopodatkowana jest jedynie kwota do wartości 7 276 zł, a z III grupy podatkowej (niespokrewnieni i niespowinowaceni) limit jest niższy i nie może przekroczyć kwoty 4 902 zł.

Stawki podatku powyżej wyżej wymienionych progów wahają się od 3 aż do 20% od darowanej kwoty.

W praktyce ! Rodzice darują Ci 150 000 zł.
Od otrzymanej kwoty nie zapłacisz podatku.
Znajoma jako (III próg podatkowy) daruje Ci 15 000 zł.

Kwota powyżej 4 902 zł wyniesie 10 098 zł i to ona będzie opodatkowana stawką 12%.
W efekcie od przekazanej kwoty do zapłaty będzie 1211 zł i 76 groszy podatku.

Pamiętaj ! Niezależnie od grupy podatkowej, w której znajduje się Twój darczyńca – musisz fakt otrzymania pieniędzy zgłosić w Urzędzie Skarbowym na druku SD-Z2.

Czwarty sposób to Ustanowienie zabezpieczenia na innej nieruchomości Istnieje możliwość zwiększenia wartości zabezpieczenia a tym samym obniżenia wkładu własnego poprzez zabezpieczenie na dodatkowej nieruchomości.

Proponowana na dodatkowe zabezpieczenie nieruchomość może być Twoją własnością, ale nie musi.
Bank zaakceptuje również nieruchomość należącą do innej osoby, która wyrazi na to zgodę.
Często też będzie musiała przystąpić wraz z Tobą do umowy kredytowej.
Ważne, by na proponowanej do zabezpieczenia nieruchomości nie była ustanowiona hipoteka na rzecz innej instytucji ani też wpisana służebność osobista.
Ustanowienie zabezpieczenia na innej nieruchomości w celu zastąpienia wkładu własnego nie jest rozwiązaniem oczekiwanym i niestety akceptowane jest jedynie przez nieliczne banki.
Warto natomiast zwrócić uwagę na inny aspekt!
Dzięki zabezpieczeniu na dodatkowej nieruchomości obniżysz wskaźnik LTV, który wyraża stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia.
Przy niskim LTV, interes banku jest dobrze chroniony, gdyż posiada on wyższą wartość zabezpieczenia w stosunku do udzielonego kredytu.
Dzięki temu możesz liczyć na korzystniejsze warunki finansowania. Pamiętaj jednak o dodatkowych kosztach, chociażby w postaci opłaty za wpis do hipoteki, ubezpieczenia czy wyceny nieruchomości.

Piąty sposób to Zadatek i inne opłaty uiszczane na rzecz Zbywcy jeszcze przed zakupem nieruchomości mogą zostać zaliczone na poczet wkładu własnego.

Fakt ten powinien być potwierdzony w umowie rezerwacyjnej czy przedwstępnej umowie kupna – sprzedaży i uznawany przez banki. Bank wymaga zaangażowania środków własnych przed uruchomieniem kredytu.

W praktyce kredytobiorcy pozostałą część wkładu własnego (pomniejszoną o wpłacone wcześniej środki) przekazują Zbywcy, jako pierwsze transze zapłaty za nieruchomość, bądź w momencie aktu notarialnego przenoszącego własność.

Szósty sposób to Dotychczasowe koszty poniesione w związku z przygotowaniem i/lub realizacją inwestycji budowlanej.

Jeśli nie posiadasz środków w gotówce, bo wszystkie oszczędności wydałeś na koszty związane z realizacją inwestycji budowlanej? Spokojnie – każdy bank zakwalifikuje wartość wykonanych prac czy zakupionych materiałów budowlanych, jako wkład własny.
Niektóre banki uwzględnią także wydatki związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, czyli koszty dokumentacji, projektu, wyceny itp.
Musisz jedynie posiadać potwierdzenia i udokumentować cel oraz wydane kwoty.
Jeżeli posiadasz działkę i ze środków własnych rozpocząłeś już budowę domu, to obecna wartość nieruchomości czyli wartość gruntu oraz wykonanych już prac budowlanych – w całości będzie potraktowana, jako wkład własny.
np. Działka jest warta 100.000 zł.
Wysokość twojego zaangażowania w budowę to 150.000 zł.
To wartość obecna zabezpieczenia wynosi 250.000 zł
Do dokończenia budowy potrzebujesz np. 300.000 zł kredytu.
To wartość Twojego wkładu własnego wynosi około 45%
A wartość docelowa nieruchomości na operacie szacunkowym oraz to co przyjmie bank do analizy w kredycie hipotecznym to 550.000 zł.

Kolejno -> Jeżeli posiadasz materiały budowlane i Rzeczoznawca potwierdzi ten fakt przeprowadzając wizję lokalną, również ich wartość może być zaliczona na rzecz wkładu własnego.
Ważne, aby w tym przypadku posiadać dowody zakupu.
Najlepiej, aby materiały składowane były na terenie planowanej inwestycji, podczas wizyty rzeczoznawcy majątkowego.

Siódmy sposobem to Własna praca przy budowie domu.

Jeżeli budujesz dom systemem gospodarczym i część prac wykonujesz samodzielnie czy z pomocą bliskich, możesz koszt robocizny traktować jako swój wkład własny.
Wszystko, co wykonasz na działce przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny, podnosi jej wartość i jest zaliczane na rzecz wkładu własnego.
Nie ma tu znaczenia czy prace wykonasz samodzielnie czy zlecisz firmom zewnętrznym.
Przygotowując kosztorys, bank nie wymaga określenia czy zaplanowane prace zrobisz samodzielnie czy metodą zleconą.
Przewidujesz jedynie koszt do poniesienia np. podłogi czyli koszt 20 000 zł.
Istnieje możliwość ubiegania się o kredyt budowlany w tzw. finansowaniu naprzemiennym.
Polega on na tym, że bank uruchomić prawie całą kwotę kredytu na sfinansowanie inwestycji, ale w międzyczasie będziesz zobowiązany zaangażować zadeklarowany wkład własny.
Taka konstrukcja jest możliwa, natomiast musisz pamiętać o dwóch ważnych kwestiach.
Bank nie zaufa, że zdołasz zaoszczędzić dodatkowe środki w trakcie realizacji budowy.

Już na etapie wniosku należy udokumentować posiadany wkład własny w formie oszczędności np. saldo na rachunku lub wyciąg z lokaty.
Drugą ważną kwestią jest to, że Bank zawsze kończy inwestycje. Wymogiem uruchomienia ostatniej transzy kredytu będzie rozliczenie wszystkich prac, które wykonasz ze środków własnych.

Przed ostatni ósmy sposób to:
Jeśli oszczędności przeznaczysz na remont gromadząc wkład własny nie musisz dodatkowo oszczędzać na remont czy wykończenie nowej nieruchomosci.

Możesz wnioskować o zakup lub budowę nieruchomości oraz dodatkowo o kwotę, która pozwoli Ci na przeprowadzenie prac remontowo – wykończeniowych.
Dzięki temu nie dojdzie do sytuacji, kiedy kupisz nieruchomość i finalnie zabraknie Ci pieniędzy na urządzenie i możliwość zamieszkania.
Połączenie tych dwóch wyżej wymienionych celów czyli nabycia + wykończenia zwiększy kwotę kredytu.
Oszczędności zgromadzone na remont przeznaczysz na wkład własny. 300 000 zł zakup nieruchomości + 100 000 zł wykończenie = 400 000 zł jako docelowa wartość inwestycji.
Przy takiej konstrukcji transakcji wymagany wkład własny to 80 000 zł. Chcesz kredytować sam zakup, bez wykończenia to wymagany wkład własny to 60 000 zł.
Podsumowując : na początku zaangażujemy o 20 000 zł więcej, ale tuż po nabyciu nieruchomości, na Twój rachunek otrzymasz środki na wykończenie do dyspozycji!
Takie rozwiązanie zapewni Ci spokój i bezpieczeństwo, bo na pewno dokończysz swoją inwestycje i będziesz móc w pełni korzystać ze swojej nieruchomości tak jak oczekujesz.

Dziewiąty sposób to przegląd codziennych wydatków i zbieranie gotówki.

Oszczędności można szukać wszędzie, także w codziennych wydatkach.
Pomyśl o dodatkowym koncie oszczędnościowym i ustanowieniu zlecenia stałego na regularne oszczędzanie.
Przed wydawaniem pieniędzy na impulsywne zakupy, zatrzymaj się przed każdym kolejnym wydatkiem na nieprzemyślane i niepotrzebne zakupy.
To, co udało Ci się w danym miesiącu odłożyć na poczet wkładu własnego, bezpiecznie schowaj.
Przeprowadź także audyt dotychczas posiadanych zobowiązań. Przeanalizuj historię kredytową i otwarte rachunki kredytowe.
Może okazać się, że dawno zapomniana karta kredytowa jest nadal aktywna.
Zrób porządki.
Pozbądź się wszystkich niepotrzebnych zobowiązań.
Mogą one negatywnie wpływać i obniżać Twoją zdolność kredytową. Jeżeli posiadasz kredyt ratalny, nie musisz go spłacać przed ubieganiem się o kredyt hipoteczny.
to Na wniosku kredytowym możemy dodać adnotację, iż pożyczka ta zostanie spłacona przed uruchomieniem kredytu hipotecznego bądź połączyć raty i spłacić ją wnioskowanym kredytem hipotecznym. Analityk finansowy nie weźmie pod uwagę aktualnie spłacanej raty przy liczeniu zdolności kredytowej.

I to moje 9 sposobów dla Ciebie, aby zwiększyć Twój wkład własny.

Natomiast

Jeśli podobał się Ci się ten materiał to daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z moimi najnowszymi filmami.

Dziękuje za Twój czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.

I na sam koniec ogłoszenie.
Jeśli zastanawiasz się nad wkładem własnym i chcesz wziąć kredyt hipoteczny to umów się ze mną i moim zespołem na darmową konsultacje podczas której poznasz dopasowany na miarę Twoich potrzeb plan uzyskania kredytu hipotecznego.
Kliknij w link poniżej tego wideo, uzupełnij formularz i w ciągu 24h ja lub jeden z moich ekspertów skontaktuje się z Tobą, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Pozdrawiam
Patryk Borzęcki

9 sposobów na zwiększenie wkładu własnego
Twórca Kancelarii
Patryk Borzęcki
Cenimy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.